12-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 14,112 27,346 31,022 12,902
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 8,306 9,134 9,584 5,414
సంధ్య 70

(1,24,265)

యాత్ర 11,279 20,439 18,752 20,076
సంధ్య 35

(1,00,413)

అమావాస్య 5,910 7,663 5,635 3,971
శ్రీ మయూరి

(87,031)

అలిట 5,044 6,923 5,979 5,603
సప్తగిరి

(71,010)

సీమరాజ 8,074 10,820 9,653 3,231
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 9,295 8,893 9,127 6,287
తారకరామా

( 86,453)

అలిట 2,643 3,393 2,165 2,755