06-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 13,468 24,882 26,628 24,234
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 9,630 12,752 9,236 5,952
సంధ్య 70

(1,24,265)

వినయ విధేయ రామ 6,282 9,059 6,500 3,729
సంధ్య 35

(1,00,413)

అక్కడొకడుంటాడు 9,531 3,125 2,366 4,951
శ్రీ మయూరి

(87,031)

గేమర్ 2,220 3,136 2,360 2,129
సప్తగిరి

(71,010)

మణికర్ణిక 5,630 7,242 6,681 4,358
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 5,554 6,327 7,123 5,287
తారకరామా

( 86,453)

మణికర్ణిక 3,235 4,723 4,920 6,950