31-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ 33238 95636 98054 44358

దేవి 70

(1,26,986)

ప్రాజెక్ట్ జెడ్  7204 14526 15260 9584
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 6254 20024 32556 16081

సంధ్య 35

(84,015)

ఒక్క క్షణం 17920 44820 47189 28869

శ్రీ మయూరి

(73,037)

2 కంట్రీస్ 5730 11965 11221 5865

సప్తగిరి

(71,010)

జ్యూమాంజి 17032 31528 37565 13022

శాంతి

(76,177)

హలో 17721 40242 49855 21075
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 10990 56815 హౌస్-ఫుల్ 62492