11-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 11,960 25,012 24,436 13,892
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 8,354 8,405 7,374 7,338
సంధ్య 70

(1,24,265)

యాత్ర 13,996 23,396 19,053 25,312
సంధ్య 35

(1,00,413)

అమావాస్య 6,981 8,831 7,910 3,309
శ్రీ మయూరి

(87,031)

అలిట 4,369 6,834 7,408 6,044
సప్తగిరి

(71,010)

సీమరాజ 8,965 9,492 8,290 5,768
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 8,873 11,462 8,727 6,803
తారకరామా

( 86,453)

అలిట 4,695 2,678 2,687 6,018