07-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 4,678 7,662 6,060 5,104
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 5,098 8,702 9,290 6,870
సంధ్య 70

(1,24,265)

అజయ్ గాడు పాస్ అయ్యాడు 1,323 3,303 2,371 896
సంధ్య 35

(1,00,413)

మారి 2 16,325 25,210 22,655 17,302
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 12,802 19,119 11,974 18,645
సప్తగిరి

(71,010)

బంబుల్బీ 3,487 5,530 6,105 2,132
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 15,994 25,752 22,048 24,692
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 5,485 6,205 5,841 7,403