05-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 5,756 11,994 9,280 13,828
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 8,576 18,582 13,818 23,398
సంధ్య 70

(1,24,265)

అజయ్ గాడు పాస్ అయ్యాడు 26,465 3,863 2,562 1,275
సంధ్య 35

(1,00,413)

మారి 2 17,087 27,658 23,250 22,833
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 10,278 13,985 19,014 28,974
సప్తగిరి

(71,010)

బంబుల్బీ 6,052 9,052 6,871 6,594
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 20,114 41,557 39,700 58,640
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 11,415 8,588 17,663 32,897