19-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 4,534 9,992 25,930 11,122
దేవి 70

(1,30,904)

ఒడియన్ 5,316 6,878 5,920 4,186
సంధ్య 70

(1,24,265)

సముద్ర పుత్రుడు 9,059 16,356 20,509 16,522
సంధ్య 35

(1,00,413)

కవచం 8,720 12,209 12,205 3,931
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 20,519 28,701 32,972 39,803
సప్తగిరి

(71,010)

టాక్సీవాలా 4,779 7,687 3,360 2,501
శాంతి

(76,177)

భైరవ గీత 3,444 4,675 4,250 1,967
తారకరామా

( 86,453)

ఆక్వామాన్ 3,008 4,560 5,500 3,919