24-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

దేవి 70

(1,26,986)

మళ్ళీ రావా 5016 15616 23274 27266
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 23968 73697 హౌస్-ఫుల్ 101039

సంధ్య 35

(84,015)

ఇ..ఈ.. 3402 7801 11425 5309

శాంతి

(76,177)

హలో 42733 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

సప్తగిరి

(71,010)

గృహం 3417 11340 16058 9208

శ్రీ మయూరి

(73,037)

హలో 22957 68478 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 38267 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్