23-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

దేవి 70

(1,26,986)

మళ్ళీ రావా 4890 5584 11364 13658
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 19079 46079 60564 89775

సంధ్య 35

(84,015)

ఇ..ఈ.. 6800 9687 8761 5729

శాంతి

(76,177)

హలో 40664 58470 67939 హౌస్-ఫుల్

సప్తగిరి

(71,010)

గృహం 6704 10065 6232 5419

శ్రీ మయూరి

(73,037)

హలో 28126 49854 50824 హౌస్-ఫుల్
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 31050 51972 74655 74114