08-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 12,126 22,246 22,802 27,524
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 6,702 8,932 7,628 5,964
సంధ్య 70

(1,24,265)

యాత్ర 86,505 49,457 64,740 90,375
సంధ్య 35

(1,00,413)

అమావాస్య 10,624 10,642 8,344 5,016
శ్రీ మయూరి

(87,031)

అలిట 13,242 10,811 11,598 13,692
సప్తగిరి

(71,010)

సీమరాజ 11,103 13,704 8,821 8,821
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 7,843 10,655 8,476 9,792
తారకరామా

( 86,453)

అలిట షో లేదు 4,794 4,832 3,873