28-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ 29654 47592 55216 50972

దేవి 70

(1,26,986)

మళ్ళీ రావా 4870 5536 5960 3804
సంధ్య 70

(1,02,331)

టైగర్ జిందా హై 5881 9548 12751 15174

సంధ్య 35

(84,015)

ఒక్క క్షణం 38522 38187 36452 55400

శ్రీ మయూరి

(73,037)

ఆక్సిజన్ 2942 4676 1791 1946

సప్తగిరి

(71,010)

గృహం 7267 6201 5175 3758

శాంతి

(76,177)

హలో 16815 22988 23890 22378
తారకరామా

( 75,761)

టైగర్ జిందా హై 12026 10702 16642 28774