13-02-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

F2 8,294 17,710 22,170 12,958
దేవి 70

(1,30,904)

మిస్టర్ మజ్ను 8,012 10,716 6,230 2,656
సంధ్య 70

(1,24,265)

యాత్ర 11,275 13,679 14,564 15,303
సంధ్య 35

(1,00,413)

అమావాస్య 1,474 5,463 4,906 2,551
శ్రీ మయూరి

(87,031)

అలిట 4,183 4,574 4,669 6,352
సప్తగిరి

(71,010)

సీమరాజ 6,836 8,653 6,134 3,720
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 6,314 12,484 7,109 7,074
తారకరామా

( 86,453)

అలిట 1,706 2,647 —– 1,933