06-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 9016 21010 26270 10478
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 6786 22066 33492 12418
సంధ్య 70

(1,24,265)

అజయ్ గాడు పాస్ అయ్యాడు 1343 4249 4680 1127
సంధ్య 35

(1,00,413)

మారి 2 12769 38802 40546 27847
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 11235 26692 37547 28123
సప్తగిరి

(71,010)

బంబుల్బీ 5705 7463 9353 5396
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 20906 45015 74043 57846
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 7272 27325 64904 26980