04-01-2019 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 4,064 7,530 4,510 8,832
దేవి 70

(1,30,904)

 అంతరిక్షం 6,318 10,610 12,044 14,522
సంధ్య 70

(1,24,265)

అజయ్ గాడు పాస్ అయ్యాడు 61,651 14,021 6,858 1,248
సంధ్య 35

(1,00,413)

లేడీ టైగర్ 9,304 15,710 12,220 4,791
శ్రీ మయూరి

(87,031)

హుషారు 17,483 17,409 11,481 13,870
సప్తగిరి

(71,010)

బంబుల్బీ 8,013 7,537 8,516 5,750
శాంతి

(76,177)

కే జి ఎఫ్ 21,270 27,896 24,534 32,994
తారకరామా

( 86,453)

సింబ 5,842 6,001 7,018 9,561