22-10-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

అరవింద సమేత 26,022 42,774 49,902 35,232
దేవి 70

(1,30,904)

దేవదాస్ 4,850 4,414 7,950 8,332
సంధ్య 70

(1,24,265)

హలో గురు ప్రేమ కోసమే 38,888 58,485 45,057 53,500
సంధ్య 35

(1,00,413)

పందెంకోడి 2 26,123 43,893 44,523 33,860
శ్రీ మయూరి

(87,031)

బేవార్స్ 2,830 3,932 2,895 2,485
సప్తగిరి

(71,010)

అంధ ధూన్ 4,800 6,343 3,770 3,577
శాంతి

(76,177)

గీత గోవిందం 4,176 5,285 5,877 3,761
తారకరామా

( 86,453)

అరవింద సమేత 10,330 9,576 10,318 6,974