23-09-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

జై లవ కుశ 60,672 95,486 1,00,577 1,14,086

దేవి 70

(1,26,986)

ఫిదా 4,402 10,747 9,136 10,146
సంధ్య 70

(1,02,622)

ఆనందో బ్రహ్మ

జై లవ కుశ

2,730

 

10,337

 

 

60,439

 

66,569

సంధ్య 35

(84,015)

జై లవ కుశ 58,116 78,486 61,413 68,170

శాంతి

(76,177)

జై లవ కుశ 25,960 37,129 56,375 68,997

సప్తగిరి

(71,010)

కింగ్స్ మాన్ 8,228 10,051 8,896 9,178

శ్రీ మయూరి

(73,037)

అర్జున్ రెడ్డి 10,416 15,304 12,284 16,436
తారకరామా

( 75,761)

జై లవ కుశ 50,873 57,963 64,698 73,621