10-05-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 57,693 1,11,727 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(98,642)

బాబు బాగా బిజీ 7,304 17,410 10,440 10,173
సంధ్య 70

(1,02,622)

బాహుబలి – 2 38,920 89,723 హౌస్-ఫుల్ 94,079
సంధ్య 35

(79,685)

గురు 5,284 6,669 6,331 3,564
శాంతి

(68,537)

బాహుబలి – 2 12,251 37,907 57,111 49,684
సప్తగిరి

(53,750)

మన్యం పులి 3,623 7,556 6,247 4,682
శ్రీ మయూరి

(55,767)

గార్డియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీ 3D 2,841 6,799 7,781 4,805
తారకరామా

( 67,911)

బాహుబలి – 2 13,482 37,632 38,607 42,100