09-05-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 88,444 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(98,642)

బాబు బాగా బిజీ 13,520 27,690 13,944 14,757
సంధ్య 70

(1,02,622)

బాహుబలి – 2 54,731 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(79,685)

గురు 4,079 7,771 8,561 6,771
శాంతి

(68,537)

బాహుబలి – 2 17,916 46,853 73,801 74,314
సప్తగిరి

(53,750)

మన్యం పులి 5,162 9,074 4,870 3,133
శ్రీ మయూరి

(55,767)

గార్డియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీ 3D 3,674 7,896 5,286 5,462
తారకరామా

( 67,911)

బాహుబలి – 2 18,235 45,112 59,328 65,588