03-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 65,674 84,438 1,08,554 1,17,626
దేవి 70

(1,30,904)

2.0 (హిందీ) (3D) 3,750 11,170 15,502 19,026
సంధ్య 70

(1,24,265)

టాక్సీవాలా 11,468 19,391 17,000 14,032
సంధ్య 35

(1,00,413)

2.0 18,979 24,212 24,656 32,009
శ్రీ మయూరి

(87,031)

రంగు 3,515 6,442 4,050 1,525
సప్తగిరి

(71,010)

ఆపరేషన్ 2019 12,015 18,580 15,935 7,931
శాంతి

(76,177)

2.0 8,258 13,728 13,768 13,107
తారకరామా

( 86,453)

2.0 (హిందీ) (3D) 8,750 14,697 30,498 37,103