02-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 1,17,000 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(1,30,904)

2.0 (హిందీ) (3D) 58,952 88,842 1,08,096 92,536
సంధ్య 70

(1,24,265)

టాక్సీవాలా 21,000 70,004 1,04,471 39,750
సంధ్య 35

(1,00,413)

2.0 78,490 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 70,178
శ్రీ మయూరి

(87,031)

రంగు 3,146 7,730 7,939 3,371
సప్తగిరి

(71,010)

ఆపరేషన్ 2019 10,748 18,553 21,881 8,866
శాంతి

(76,177)

2.0 52,497 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ 68,052
తారకరామా

( 86,453)

2.0 (హిందీ) (3D) 76,941 86,129 హౌస్-ఫుల్ 84,806