01-12-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D) 1,14,146 1,16,750 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(1,30,904)

2.0 (హిందీ) (3D) 26,252 46,630 72,122 93,544
సంధ్య 70

(1,24,265)

టాక్సీవాలా 15,595 33,457 44,709 72,478
సంధ్య 35

(1,00,413)

2.0 38,074 73,197 93,667 హౌస్-ఫుల్
శ్రీ మయూరి

(87,031)

స్టూడెంట్ పవర్ 3,099 5,554 5,102 4,148
సప్తగిరి

(71,010)

ఆపరేషన్ 2019 22,659 19,761 20,022 8,599
శాంతి

(76,177)

2.0 22,016 47,550 75,168 87,049
తారకరామా

( 86,453)

2.0 (హిందీ) (3D) 23,699 42,264 78,213 83,483