29-11-2018  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

2.0 (3D)

అరవింద సమేత

హౌస్-ఫుల్

 

 

5,732

 

8,768

 

హౌస్-ఫుల్

దేవి 70

(1,30,904)

2.0 (హిందీ) 76122 55528 76008 106392
సంధ్య 70

(1,24,265)

2.0 హౌస్-ఫుల్ 50061 122795 హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(1,00,413)

2.0 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
శ్రీ మయూరి

(87,031)

స్టూడెంట్ పవర్ 2556 2421 2871 2096
సప్తగిరి

(71,010)

రంగు 3652 3560 3382 1337
శాంతి

(76,177)

2.0 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
తారకరామా

( 86,453)

2.0 (హిందీ) 40921 34697 60688 85400