తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 4 రోజులకు ‘పందెంకోడి 2’ కలెక్షన్స్ ఇలా ఉన్నాయి:

వైజాగ్                68,28,019
ఈస్ట్ గోదావరి   29,09,317
వెస్ట్ గోదావరి    29,28,702
గుంటూరు        54,40,167
కృష్ణా                 35,95,770
నెల్లూరు            18,71,397
సీడెడ్               1,27,58,448
బళ్ళారి             15,00,000
నైజాం             1,41,92,783

టోటల్ షేర్  5,05,24,603