20-10-2018 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,21,776)

అరవింద సమేత 39,428 91,940 1,04,574 99,714

దేవి 70

(1,30,904)

దేవదాస్ 8,222 24,412 31,144 39,746
సంధ్య 70

(1,24,265)

హలో గురు ప్రేమ కోసమే 34,909 90,083 90,424 96,297

సంధ్య 35

(1,00,413)

పందెంకోడి 2 35,814 52,173 53,033 49,621

శ్రీ మయూరి

(87,031)

బేవార్స్ 1,899 5,097 3,058 1,814

సప్తగిరి

(71,010)

అంధ ధూన్ 4,195 12,284 9,166 14,979

శాంతి

(76,177)

హలో గురు ప్రేమ కోసమే 13,986 30,004 39,252 40,233
తారకరామా

( 86,453)

అరవింద సమేత 6,847 22,081 34,960 40,915