21-12-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో

సుదర్శన్ 35

(1,18,128)

ఎం.సి.ఎ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

దేవి 70

(1,26,986)

ఉందా లేదా

మళ్ళీ రావా

2,004

 

3,102

 

 

4,388

 

12,128

సంధ్య 70

(1,02,331)

ఎం.సి.ఎ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

సంధ్య 35

(84,015)

సీత 2,261 4,113 3,505 1,255

శాంతి

(76,177)

ఎం.సి.ఎ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్

సప్తగిరి

(71,010)

తొలిపరిచయం 2,191 3,942 2,630 727

శ్రీ మయూరి

(73,037)

గరుడవేగా 3,572 2,910 3,289 4,816
తారకరామా

( 75,761)

ఎం.సి.ఎ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్