13-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 43,220 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 4,101 10,083 22,508 14,435
సంధ్య 70

(1,02,622)

లై 54,413 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక 62,093 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్  హౌస్-ఫుల్
సప్తగిరి

(71,010)

టాయిలెట్ ఏక్ ప్రేమ్ కథ 6,529 10,015 38,437 22,107
శ్రీ మయూరి

(73,013)

నిన్ను కోరి

నేనే రాజు నేనే మంత్రి

8,796

 

 

హౌస్-ఫుల్

 

హౌస్-ఫుల్

 

హౌస్-ఫుల్

తారకరామా

( 75,761)

లై 30,333 55,781 హౌస్-ఫుల్ 67,381