12-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 24,257 76,231 97,458 88,969
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 5,558 7,133 7,533 8,424
సంధ్య 70

(1,02,622)

లై 82,931 91,661 హౌస్-ఫుల్ 89,624
సంధ్య 35

(84,015)

జయ జానకి నాయక 64,227 79,553 హౌస్-ఫుల్ 72,957
శాంతి

(76,177)

నేనే రాజు నేనే మంత్రి హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్  హౌస్-ఫుల్
సప్తగిరి

(71,010)

టాయిలెట్ ఏక్ ప్రేమ్ కథ 6,840 9,954 12,421 8,698
శ్రీ మయూరి

(73,013)

నిన్ను కోరి

నేనే రాజు నేనే మంత్రి

2,764

 

9,314

 

 

హౌస్-ఫుల్

 

హౌస్-ఫుల్

తారకరామా

( 75,761)

లై 46,568 70,540 69,161 70,789