05-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 47,723 92,113 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 19,516 14,602 36,394 63,045
సంధ్య 70

(1,02,622)

దర్శకుడు 9,522 31,360 14,667 10,971
సంధ్య 35

(84,015)

నక్షత్రం 23,847 25,505 26,348 25,378
శాంతి

(76,177)

నక్షత్రం 15,246 13,304 14,636 14,148
సప్తగిరి

(71,010)

వాసుకి 4,704 4,204 5,084 1,669
శ్రీ మయూరి

(73,013)

జబ్ హ్యారి మెట్ సెజల్ 4,296 4,376 4,839 6,505
తారకరామా

( 75,761)

జబ్ హ్యారి మెట్ సెజల్ 24,326 16,895 25,612 33,646