04-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 36,683 60,028 70,608 95,103
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 14,987 25,612 30,006 31,558
సంధ్య 70

(1,02,622)

దర్శకుడు 41,182 14,542 15,317 16,175
సంధ్య 35

(84,015)

నక్షత్రం 71,696 59,959 58,310 47,178
శాంతి

(76,177)

నక్షత్రం 55,225 39,676 29,372 28,647
సప్తగిరి

(71,010)

వాసుకి 3,282 4,904 3,444 2,818
శ్రీ మయూరి

(73,013)

జబ్ హ్యారి మెట్ సెజల్ 5,710 6,495 5,960 9,602
తారకరామా

( 75,761)

జబ్ హ్యారి మెట్ సెజల్ 38,264 23,560 29,848 51,170