03-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 44,388 59,798 60,028 85,328
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 17,174 22,822 23,545 21,758
సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 6,806 9,885 6,100 3,098
సంధ్య 35

(84,015)

వైశాఖం 16,015 20,645 20,883 2,750
శాంతి

(76,177)

శమంతకమణి 3,377 7,002 4,009 2,461
సప్తగిరి

(71,010)

వాసుకి 5,056 7,899 3,657 2,750
శ్రీ మయూరి

(73,013)

దండుపాళ్యం-2 2,645 5,273 2,697 3,098
తారకరామా

( 75,761)

గౌతమ్ నంద 13,652 10,959 7,386 7,524