02-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 45,423 68,308 79,808 84,868
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 21,368 27,115 27,993 30,865
సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 4,609 6,786 5,589 6,061
సంధ్య 35

(84,015)

వైశాఖం 16,027 6,786 21,147 13,186
శాంతి

(76,177)

శమంతకమణి 3,494 4,371 4,445 3,656
సప్తగిరి

(71,010)

వాసుకి 4,930 6,958 5,290 3,321
శ్రీ మయూరి

(73,013)

దండుపాళ్యం-2 4,119 6,634 5,665 4,828
తారకరామా

( 75,761)

గౌతమ్ నంద 12,009 11,757 8,601 9,581