1-08-2017  ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

ఫిదా 57,153 97,633 99,128 1,04,533
దేవి 70

(1,19,096)

గౌతమ్ నంద 24,558 34,825 34,790 41,414
సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 8,683 11,124 8,227  5,564
సంధ్య 35

(84,015)

వైశాఖం 16,167 21,428 20,016  13,530
శాంతి

(76,177)

శమంతకమణి 4,346 5,732 5,269 2,966
సప్తగిరి

(71,010)

వాసుకి 7,768 8,690 7,025  5,068
శ్రీ మయూరి

(73,013)

దండుపాళ్యం-2 4,235 6,360 5,136  4,181
తారకరామా

( 75,761)

గౌతమ్ నంద 15,408 17,251 14,010  13,100