16-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,10,628)

డా|| చక్రవర్తి 3,884 11,807 13,585 5,920
దేవి 70

(1,19,096)

పటేల్ సర్ 15,944 32,921 51,821 26,686
సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 40,241 79,231 హౌస్-ఫుల్ 46,787
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 9,798 24,643 53,363 15,905
శాంతి

(76,177)

శమంతకమణి 22,769 57,838 హౌస్-ఫుల్ 74,215
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 2,540 7,009 11,182 10,142
శ్రీ మయూరి

(73,013)

వార్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అఫ్ ఏప్స్ 16,485 28,200 39,669 15,857
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి 15,761 50,994 73,360 45,522