15-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

డా|| చక్రవర్తి 5,159 6,699 7,033 7,259
దేవి 70

(1,20,902)

పటేల్ సర్ 21,134 30,150 24,388 35,812
సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 32,203 52,655 75,342 94,712
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 10,333 17,317 17,718 16,107
శాంతి

(76,177)

శమంతకమణి 28,356 43,973 55,757 హౌస్-ఫుల్
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 4,655 5,166 6,920 8,305
శ్రీ మయూరి

(73,037)

వార్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అఫ్ ఏప్స్ 13157 23961 24818 25777
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి 21238 27701 43468 59605