14-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

డా|| చక్రవర్తి 20,587 7,558 4,303 2,844
దేవి 70

(1,20,902)

పటేల్ సర్ 32,874 36,825 30,645 35,579
సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 23,972 40,562 46,725 53,723
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 8,171 11,033 7,709 7,901
శాంతి

(76,177)

శమంతకమణి 64,828 48,987 57,844 73,364
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 3,187 4,602 4,065 1,818
శ్రీ మయూరి

(73,037)

వార్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అఫ్ ఏప్స్ 24,213 28,174 28,147 19,592
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి 20,804 20,993 16,457 14,749