13-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

స్పైడర్ మాన్ 5,732 11,712 11,400 9,975
దేవి 70

(1,20,902)

మామ్

రాక్షసి

 

4,385

 

4,809

5,284

 

2,708

 

సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 35,983 50,615 55,536 48,234
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 10,238 15,298 17,266 8,758
శాంతి

(76,177)

ఏజెంట్ భైరవ 6,712 9,035 11,669 4,223
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 4,004 5,840 4,978 3,043
శ్రీ మయూరి

(73,037)

రెండు రెళ్ళు ఆరు 3,125 5,051 3,588 2,199
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి 18,583 21,681 16,009 17,629