11-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

స్పైడర్ మాన్ 11,218 18,063 9,660 15,180
దేవి 70

(1,20,902)

మామ్

రాక్షసి

4,458

 

 

10,343

4,982

 

3,667

 

సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 59,845 92,243 91,079 99,518
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 17,272 17,260 21,178 14,535
శాంతి

(76,177)

ఏజెంట్ భైరవ 7,033 10,125 12,539 7,861
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 3,896 4,690 3,553 3,616
శ్రీ మయూరి

(73,037)

రెండు రెళ్ళు ఆరు 5,316 6,996 4,971 1,790
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి 30,771 35,920 33,784 37,940