10-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

స్పైడర్ మాన్ 15,374 24,848 20,602 13,053
దేవి 70

(1,20,902)

మామ్

రాక్షసి

5,159

 

 

8,840

9,032

 

6,085

 

సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి 82,931 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 12,328 25,254 29,569 14,121
శాంతి

(76,177)

ఏజెంట్ భైరవ 9,646 12,536 14,781 8,619
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 3,237 5,205 5,202 2,930
శ్రీ మయూరి

(73,037)

రెండు రెళ్ళు ఆరు 2,581 7,166 5,187 4,001
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి 41,623 69,438 57,046 64,820