09-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

స్పైడర్ మాన్ 48,267 71,758 84,320 54,833
దేవి 70

(1,20,902)

మామ్

రాక్షసి

4,971

 

 

10,551

23,492

 

10,383

 

సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 27,013 44,924 74,218 33,285
శాంతి

(76,177)

ఏజెంట్ భైరవ 10,407 18,625 29,047 13,520
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 3,363 15,185 20,221 10,005
శ్రీ మయూరి

(73,037)

రెండు రెళ్ళు ఆరు 3,399 7,137 11,063 4,750
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్