08-07-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,312)

స్పైడర్ మాన్ 26,820 51,464 57,010 59,971
దేవి 70

(1,20,902)

మామ్

రాక్షసి

4,228

 

 

13,299

13,180

 

18,698

 

సంధ్య 70

(1,02,622)

నిన్ను కోరి హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(84,015)

దువ్వాడ జగన్నాధం 18,654 34,606 44,565 45,032
శాంతి

(76,177)

ఏజెంట్ భైరవ 12,618 18,728 19,033 13,788
సప్తగిరి

(71,010)

అమీ-తుమీ 7,286 9,308 10,848 12,270
శ్రీ మయూరి

(73,037)

రెండు రెళ్ళు ఆరు 13,866 6,812 6,783 7,149
తారకరామా

( 75,761)

నిన్ను కోరి హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్