07-05-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(1,12,948)

బాహుబలి – 2 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
దేవి 70

(98,642)

బాబు బాగా బిజీ 16,975 33,447 31,171  25360
సంధ్య 70

(1,02,622)

బాహుబలి – 2 1,01,823 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సంధ్య 35

(79,685)

బాహుబలి – 2 77,849 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
శాంతి

(68,537)

బాహుబలి – 2 72,532 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
సప్తగిరి

(53,750)

మన్యం పులి 4,970 11,672 11,853 6581
శ్రీ మయూరి

(55,767)

గార్డియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలక్సీ 3D 7,946 14,489 16,280 7443
తారకరామా

( 67,911)

బాహుబలి – 2 71,934 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్