20-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 11,600 18,547 16,629 14,368
దేవి 70

(98,642)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 5,412 9,598 8,462 10,412
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 2,507 4,852 3,276 2,576
సంధ్య 35

(79,685)

శివలింగ 21,776 41,873 31,378 24,298
శాంతి

(68,537)

మిస్టర్ 8,323 15,868 11,208 9,957
సప్తగిరి

(53,750)

నాగిని 1,858 2,990 1,220 580
శ్రీ మయూరి

(55,767)

రోగ్ 2,856 6,804 3,403 1,928
తారకరామా

( 67,911)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 4,368 7,127 3,090 3,765