19-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 7,395 18,340 16,062 15,170
దేవి 70

(98,642)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 4,390 12,332 8,510 11,951
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 3,191 4,740 1,975 2,204
సంధ్య 35

(79,685)

శివలింగ 25,559 42,825 31,767 28,954
శాంతి

(68,537)

మిస్టర్ 9,563 16,154 11,473 3,275
సప్తగిరి

(53,750)

నాగిని 2,470 8,134 7,337 6,459
శ్రీ మయూరి

(55,767)

రోగ్ 4,492 7,680 4,335 9,427
తారకరామా

( 67,911)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 5,370 6,807 5,331 4,488