18-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 13,928 21,336 17,997 18,867
దేవి 70

(98,642)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 10,270 13,334 11,043 12,611
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 3,978 5,893 3,421 2,752
సంధ్య 35

(79,685)

శివలింగ 30,700 62,613 39,761 34,389
శాంతి

(68,537)

మిస్టర్ 17,610 20,504 13,610 10,311
సప్తగిరి

(53,750)

నాగిని 1,123 8,189 7,460 6,668
శ్రీ మయూరి

(55,767)

రోగ్ 4,529 6,752 4,993 2,357
తారకరామా

( 67,911)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 5,367 8,532 4,731 5,685