17-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 10,803 24,538 19,737 12,486
దేవి 70

(98,642)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 10,540 12,927 11,031 15,550
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 3,184 4,573 3,111 3,420
సంధ్య 35

(79,685)

శివలింగ 37,978 45,347 58,442 39,915
శాంతి

(68,537)

మిస్టర్ 13,849 24,521 17,663 12,239
సప్తగిరి

(53,750)

నాగిని 2,600 9,222 7,640 6,598
శ్రీ మయూరి

(55,767)

రోగ్ 4,953 8,402 3,891 4,017
తారకరామా

( 67,911)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 5,238 10,524 4,264 6,962