16-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 19,761 45,145 58,791 38,558
దేవి 70

(98,642)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 13,279 45,067 40,603 26,780
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 3,692 12,710 7,236 5,934
సంధ్య 35

(79,685)

శివలింగ 47,675 హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్ హౌస్-ఫుల్
శాంతి

(68,537)

మిస్టర్ 20,843 37,478 37,093 22,634
సప్తగిరి

(53,750)

నాగిని 1,183 8,360 7,987 6,553
శ్రీ మయూరి

(55,767)

రోగ్ 5,207 9,717 7,180 3,734
తారకరామా

( 67,911)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 10,581 26,535 33,254 23,979