15-04-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

గురు 11,183 27,122 27,992 49,671
దేవి 70

(98,642)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 15,124 33,493 24,822 39,235
సంధ్య 70

(1,02,622)

చెలియా 3,858 5,613 5,073 6,443
సంధ్య 35

(79,685)

శివలింగ 50,100 77,939 71,246 హౌస్-ఫుల్
శాంతి

(68,537)

మిస్టర్ 23,544 31,490 29,543 40,890
సప్తగిరి

(53,750)

నాగిని 2,859 3,470 3,037 6,946
శ్రీ మయూరి

(55,767)

రోగ్ 6,398 8,315 4,024 4,298
తారకరామా

( 67,911)

ఫాస్ట్ & ఫ్యూరియస్ 8 10,744 25,231 19,572 33,117