13-03-2017 ఆర్.టీ.సి క్రాస్ రోడ్స్ కలెక్షన్స్    *(హౌస్-ఫుల్ గ్రాస్ )
థియేటర్ సినిమా మార్నింగ్ షో మాట్నీ ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో
సుదర్శన్ 35

(91,752)

లక్ష్మి బాంబ్ 4,212 5,518 3,929  1,605
దేవి 70

(98,642)

ఆకతాయి 6515 12678 9,106 3,904
సంధ్య 70

(1,02,622)

కిట్టు ఉన్నాడు జాగర్త  20,048 44,713 39,246 20,601
సంధ్య 35

(79,685)

చిత్రాంగద 16,314 20,224 16,314 9,096
శాంతి

(68,537)

ఘాజి 9,258 20,052 23,519 18,101
సప్తగిరి

(53,750)

నగరం 10,384 17,643 16,655  12,891
శ్రీ మయూరి

(55,767)

ద్వారక 7,915 17,168 14,232 9,301
తారకరామా

(67,911)

కాంగ్ 7,854 17,964 14,834 15,213